Green Auto Parking - پارکینگ های اتوماتیک سبز


توسعه ساخت خودروها باعث ایجاد بسیاری از مشکلات اجتماعی به دلیل عدم وجود پارکینگ ها و گاراژ های کافی بخصوص در کلان شهرها گردیده است. لذا حل مسئله ترافیک به برنامه ریزی با یک زیربنای مهندسی از پیش تعیین شده نیازمند است. تأمین فضای پارکینگ خودروها در سطح شهر نیز ، جدا از بحث ترافیک یکی از نیازهای ضروری است.
در گذشته تأمین پارکینگ در بافت های شهری از دغدغه های طراحی شهری نبوده است و اکثر پارکینگ های موجود در اثر تغییر کاربری مکان ها و یا واگذار شدن آنها ایجاد گردیده است.
در ساختمان های مسکونی وضعیت آشفته تر است و با توجه به هزینه های تأمین پارکینگ و گرانی زمین و استفاده از فضای پارکینگ برای کاربردهای دیگر ، اکثر انبوه سازان از ساخت پارکینگ طفره رفته و فضای آن را به زیر بنا اختصاص می دهند.
امروزه با ورود حجم بالایی از خودروها ، سرانه خودرو از یک دستگاه به ازاء هر واحد مسکونی به 2 یا 3 دستگاه در حال افزایش است و این امر باعث ازدحام خودرو در حاشیه خیابان ها و کوچه ها شده است.

در این وضعیت می بایست روشی را پیشنهاد نمود که هم ارزان بوده و هم اجرای آن ساده باشد و جحم زیادی از پارکینگ را برای ساختمان ها تأمین نماید.
استفاده از پارکینگ های سبز با مزایایی از قبیل سادگی استفاده ، نصب سریع در کمتر از یک هفته ، استفاده بهینه و مفید از کمترین فضا و بودجه اقتصادی مناسب ، کلیه مشکلات بوجود آمده را رفع می نماید.Designed by: Karkia Co.
Copyright 2009 - All rights reserved.